Disclaimer

Gebruik van de website

Wij besteden uiterste zorg aan de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan zonder toestemming of aankondiging gewijzigd worden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, waaronder teksten, illustraties, foto’s, video’s, (handels)namen, en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie te verveelvoudigen, bewerken of te verspreiden zonder vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de houder van het eigendomsrecht.

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op onze website op te nemen, maar kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofd van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige ander rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enige wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid van dergelijke schade.